Mikrodotacje

Strona głównaMikrodotacje

Miło nam poinformować, że Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. została wybrana w drodze konkursu, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, na operatora konkursu na mikrodotacje dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych działających przy w/w podmiotach w ramach procedury regrantingu.

Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej?

Chcesz zorganizować wydarzenie na rewitalizowanym terenie śródmieścia Dąbrowy Górniczej?

To szansa właśnie dla Ciebie!

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fabryka Pełna Życia – działaj z nami!

Wnioski można składać do 31 maja 2021 roku.

Celami konkursu są:

  1. kreowanie koncepcji bądź realizacja w wielofunkcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni śródmiejskiej na terenach poprzemysłowych Defum z uwzględnieniem zagospodarowania sąsiednich terenów dworca kolejowego;
  2. tworzenie nowych oraz wzmacnianie istniejących funkcji biznesowych, administracyjnych, kulturalnych w obrębie ścisłego centrum miasta obejmującego Priorytetowy Obszar Rewitalizacji Centrum (POR Centrum), ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia;
  3. aktywowanie potencjałów zawodowych i obywatelskich oraz wzmacnianie integracji i spójności społeczności zamieszkującej i działającej w centrum Dąbrowy Górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia;
  4. kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej w obrębie POR Centrum, sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego, podejmowaniu działalności kulturalnej i artystycznej, która będzie miała szansę stać się nową wizytówką Dąbrowy Górniczej – miasta wyrosłego na przemysłowych tradycjach – ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia;
  5. wdrażanie założeń programu rozwoju branż czasu wolnego – kultury, sportu, turystyki i rekreacji Dąbrowy Górniczej na lata 2020-2023, zgodnie z którym wydarzenia powinny być realizowane w jednym z trzech obszarów rozwoju tychże branż: Obywatelska kultura miejska (rozwijanie obywatelskiej aktywności mieszkańców, integrowanie miejskiej społeczności), Rekreacyjna stolica Metropolii (tworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej zarówno dla mieszkańców miasta, jak i odwiedzających z całej Metropolii), Kuźnia talentów (tworzenie przestrzeni dla rozwoju talentów dla młodych mieszkańców miasta);
  6. wpisanie się przedsięwzięcia w strategiczne cele spółki Fabryka Pełna Życia, opisane w formie głównych haseł promocyjnych obejmujących 4 wyraźnie określone sfery: Fabryka. Dla Klimatu ( ekologia, zrównoważony rozwój, ekonomia cyrkularna itp.), Fabryka 3.0 (nowe technologie, przemysły kreatywne, innowacyjne rozwiązania itp.), Fabryka. Kultury i Sztuki (wydarzenia kulturalne, działania artystyczne, miejsce tętniące życiem itp.), Fabryka. Pełna Historii (promowanie historii miejsca, odwołania do zagłębiowskiej i dąbrowskiej tożsamości itp.).

Adresatami konkursu są:

a) podmioty – organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy. Podmiot musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji; oddział terenowy składający wniosek o dofinansowanie musi posiadać osobowość prawną. O dotację mogą ubiegać się także stowarzyszenia zwykłe, o ile posiadają najpóźniej w dniu złożenia wniosku aktualny wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

b) grupy nieformalne – trzy osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację wyłącznie wspólnie z zarejestrowanym Podmiotem. Podmiot składający wniosek z grupą nieformalną musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której projekt dotyczy lub prowadzić działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Członkowie grupy nieformalnej muszą aktywnie włączać się w realizację projektu.

Dotacje można przeznaczyć na zadania mieszczące się w większości sfer pożytku publicznego, m.in. w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowane na terenie Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej, bądź dotyczącego tego obszaru.

Środki finansowe przeznaczone na dotacje to kwota 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Z czego kwota wnioskowanej dotacji może wynosić od 3000 złotych do 10 000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany w żadnej postaci.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów: 31 maja 2021 r.

Okres realizacji projektów: od 1 czerwca do 1 grudnia 2021 roku.

24.05.2021 r. o godzinie 17.00 w budynku Warsztatu Fabryki Pełnej Życia odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Fabryka Pełna Życia – działaj z nami!

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie wysyłając wypełniony wniosek na adres poczty elektronicznej operatora: sekretariat@fabrykapelnazycia.eu. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku na adres poczty elektronicznej operatora.

Ocena wniosków będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność projektu, spójność i racjonalność działań, zaangażowanie społeczne, oddziaływanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana zgodnie z regulaminem komisji oceny wniosków i będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

Gdzie szukać informacji?

– na stronach: www.fabrykapelnazycia.eu, www.ngo.dabrowa-gornicza.pl,

– w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 668 573 952, 602 502 478, cao@dabrowa-gornicza.pl,

– w biurze projektu: Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 518 270 465, email: sekretariat@fabrykapelnazycia.eu