Zastrzeżenia prawne

Strona głównaZastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Spółki Fabryka Pełna Życia z ograniczoną odpowiedzialnością

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.fabrykapelnazycia.eu, jest Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych. Żadna z informacji zawartych na stronie nie może być uznana za ofertę, zaproszenie do negocjacji lub przyrzeczenie publiczne, chyba, że informacja ta wyraźnie tak stanowi.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. lub ich autorów.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania, czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6. 
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 880).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji, prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. poprzez podanie źródła w postaci ” www.fabrykapelnazycia.eu. – Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.”.
 8. Otrzymując dostęp do stron Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Szata (w szczególności wszelkie logo, logotypy, grafiki, zdjęcia itp.) graficzna stanowi własność spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. i korzystanie z niej może się odbywać wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez spółkę Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. w formie pisemnej i wyłącznie na warunkach określonych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
 10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych na stronie, do których prawa mogą przysługiwać podmiotom trzecim, stanowią własność ich autorów lub firm. Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 880). 
 11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.
 3. Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. nie daje gwarancji, co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Fabrykę Pełną Życia Sp. z o.o. wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Autorzy zdjęć, wizualizacji, materiałów video dostępnych na stronie:

 • Analog Studio,
 • Roka Media,
 • Przedmarańcza Aleksander Kozłowski,
 • Kopalnia Kreatywna Dominik Łaciak,
 • Radosław Kaźmierczak,
 • Marek Wesołowski,
 • Dariusz Nowak,
 • Jeremi Astaszow,
 • Przemysław Paśnik,
 • Michał Żaba,
 • Jarosław Telenga,
 • Beata Nocoń/Projekt Marka,
 • Alicja Kutyna,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej,
 • Radofoto,
 • Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.