Deklaracja dostępności Fabryka Pełna Życia

Strona głównaDeklaracja dostępności Fabryka Pełna Życia

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fabryka Pełna Życia.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF), – Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i/lub zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).
 • część artykułów nie posiada odpowiedniej struktury nagłówków artykułów, – część artykułów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, – część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,
 • SHIFT + TAB Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,
 • ENTER Przewijanie widocznej części strony,
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego,
 • ALT + 2 Przejście do treści,
 • CTRL + ALT + + Powiększenie rozmiaru czcionki,
 • CTRL + ALT + – Pomniejszenie rozmiaru czcionki,
 • CTRL + ALT + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki,
 • CTRL + ALT + C Włączenie / wyłączenie trybu kontrastowego,
 • CTRL + ALT + H Przejście do strony głównej

Ułatwienia dla osób niewidomych

Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo. Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do: treści menu, wyszukiwarki, treści strony, wraz z zainstalowaniem odpowiedniego rozszerzenia w przeglądarce jest możliwość odczytania tytułów materiałów dostępnych na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Pawlicki – Kierownik działu komunikacji społecznej.
 • E-mail: sekretariat@fabrykapelnazycia.eu
 • Telefon: +48 518 270 465

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

 • Do wejścia głównego do biur prowadzi podjazd.  
 • W budynku brak windy. 
 • Korytarze w budynku są przestronne, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • Na I i II piętrze znajduje się toaleta.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Warsztatu Fabryki

 • Usytuowany jest na poziomie 0 i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.