Polityka prywatności

Strona głównaPolityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej pod adresem internetowym www.fabrykapelnazycia.eu.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Fabryka Pełna Życia Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Witryny informacyjnego pod adresem internetowym www.fabrykapelnazycia.eu.
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: Spółka – Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza, REGON 385139627, NIP:  6292495720, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS: 0000824616 o kapitale zakładowym 26.265.000,00 zł, Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej pod adresem internetowym „www.fabrykapelnazycia.eu”, Witryna – Witryna internetowa zatytułowana „Fabryka Pełna Życia”, będąca systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym pod adresem internetowym www.fabrykapelnazycia.eu, Użytkownik – odbiorca korzystający z Witryny.
 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. w ramach Witryny świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną.
 4. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 3, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet korzystający z przeglądarek internetowych: Microsoft Edge 85 i nowsze, Google Chrome 85 i nowsze, Mozilla Firefox 81 i nowsze, Opera 71 i nowsze, Safari 13.1 i nowsze, iOS Safari 13 i nowsze, Chrome for Android 86 i nowsze.
 5. Użytkownik korzystający z Witryny jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez Fabryka Pełna Życia drogą elektroniczną, o których mowa w § 3.
 6. Treści zawarte na stronach Witryny, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o.
 7. Wszelkie prawa do całej zawartości Witryny są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Witryny, oraz do korzystania z dostępnych aplikacji, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Spółki Fabryka Pełna Życia lub innych podmiotów. W szczególności żadna część Witryny nie może być kopiowana w całości lub części w celach zarobkowych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o.
 8. Spółka na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Witrynie.
 9. Fabryka Pełna Życia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Witryny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Witryny. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Witrynie ponosi Użytkownik. Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Witryny.
 10. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną, nie może dostarczać do Fabryki Pełnej Życia treści o charakterze bezprawnym.
 11. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Spółkę Fabryka Pełna Życia usług drogą elektroniczną. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki za pomocą e-mail: sekretariat@fabrykapelnazycia.eu. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika. Po rozpatrzeniu reklamacji wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 12. Fabryka Pełna Życia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Witryny.