Strona głównaO FabryceSpółka

Fabryka Pełna Życia Spółka z o.o.

Pod koniec 2015 r. Gmina Dąbrowa Górnicza przejęła od Skarbu Państwa blisko 4-hektarowy, atrakcyjnie zlokalizowany teren. Od tego czasu celem miasta jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która stanie się nowym centrum. Możliwości do podjęcia działań dał projekt „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Realizacja, pionierskiego w skali kraju procesu rewitalizacji, opartego na szerokiej partycypacji społecznej, spowodowała zmianę myślenia o skali i zasięgu zmian, jakie należy przeprowadzić w Dąbrowie Górniczej, by przygotować miasto na wyzwania przyszłości.

Spółkę Fabryka Pełna Życia powołano w grudniu 2019 r. w celu wykonywania zadania własnego Gminy Dąbrowa Górnicza, istotnego dla rozwoju miasta i jakości życia lokalnej społeczności. Zadaniem spółki jest, poprzez odpowiednio skomponowane działania rewitalizacyjne, wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji – miastotwórczych i centrotwórczych. Działania te spółka prowadzi w sposób kompleksowy, integrując procesy gospodarcze, przestrzenne, budowlane, infrastrukturalne i społeczne.

Funkcje Spółki:

 • koordynacyjne w obszarze spraw związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem rewitalizacji,
 • inwestorskie w ramach realizacji programu inwestycyjnego,
 • zarządcze w zakresie powierzonego przez gminę mienia,
 • animacyjne poprzez prowadzenia tzw. miękkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wybrane działania Spółki:

 • obsługa majątku gminy przekazanego Spółce dla celów rewitalizacji,
 • przygotowanie i realizacja programu inwestycyjnego na obszarze Fabryki Pełnej Życia,
 • pozyskanie inwestorów i zewnętrznych (niepublicznych) źródeł finansowania działalności,
 • wynajmowanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi majątek spółki,
 • zarządzanie procesem rewitalizacji urbanistyczno-społecznej na obszarze miasta,
 • działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach rewitalizowanych,
 • identyfikowanie zjawisk kryzysowych i ich przyczyn na terenie miasta,
 • współpraca z grupami interesariuszy rewitalizacji, podejmowanie działań mających na celu zwiększenie partycypacji społecznej w procesach rewitalizacji, wspieranie organizacji pozarządowych,
 • współuczestnictwo w opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju Gminy Dąbrowa Górnicza, współpraca z zespołem ds. rewitalizacji, współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w programowaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych,
 • organizowanie targów, wystaw, konferencji, wydarzeń związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją,
 • prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych z zakresu rewitalizacji,
 • prowadzenie monitoringu i ewaluacji efektów realizacji programu rewitalizacji.

Najważniejsze wyzwania dla Spółki:

 • realizacja projektu Fabryka Pełna Życia prowadzącego do jakościowej zmiany Dąbrowy Górniczej, która stanie się wschodnią bramą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o wyraźnie zagłębiowskiej tożsamości (Serce Zagłębia Dąbrowskiego), miastem modnym, nowoczesnym, atrakcyjnym gospodarczo, o wysokiej jakości życia, a w szczególności:
 • stworzenie ikonicznej przestrzeni, tzw. Serca Zagłębia Dąbrowskiego, powiązanej komunikacyjnie i funkcjonalnie z obszarem Dąbrowy Górniczej, miastami sąsiednimi i Katowicami – stolicą województwa śląskiego,
 • wykreowanie miejsca, gdzie obok siebie realizowane będą miastotwórcze i centrotwórcze funkcje komercyjne i publiczne,
 • ukształtowanie ponadlokalnego centrum emanującego nowymi ideami i rozwiązaniami inspirującymi innowacje i kreatywność w swoim bezpośrednim i dalszym otoczeniu; nadanie Fabryce Pełnej Życia cech laboratorium przyszłości, w którym będzie następowało wdrażanie rozwiązań stających się zalążkiem nowych branż i działalności społecznych,
 • stworzenie przestrzeni tożsamości mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz przyjaznego i atrakcyjnego miejsca spotkań,
 • wzmocnienie atrakcyjności miasta Dąbrowa Górnicza dla podmiotów w otoczeniu, w szczególności firm oferujących wysokiej jakości usługi dla mieszkańców i sektora biznesu.

Wyzwania projektowe

 • oparcie rozwiązań projektowych na integrowaniu dziedzictwa kulturowego z innowacjami,
 • nadawanie projektowi cech rozwoju zrównoważonego związanego z samowystarczalnością energetyczną i zerową emisyjnością,
 • wprowadzanie w przestrzeń Fabryki Pełnej Życia urozmaiconych form zieleni oraz obecność instalacji wodnych poprawiających estetykę i klimat miejsca,
 • stałe poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania projektu oraz sprawny montaż środków poszerzający możliwości realizacyjne i podnoszący efektywność wykorzystywania środków publicznych.

 

Zarząd Spółki:

Wojciech Czyżewski – prezes Zarządu Spółki

 

Prokurent: Katarzyna Cichy-Karolczak

Prokurent: Roman Rajnisz

Rada Nadzorcza Spółki:

 • Zbigniew Błaszczyk
 • Monika Bryl
 • Małgorzata Mańka-Szulik

 

Fabryka Pełna Życia to:

nowe miejsca pracy
powierzchnie
usługowe
powierzchnie
biurowe
powierzchnie mieszkalne

zielony rynek


17 zielonych tarasów na dachach


restauracje, kawiarnie, bary


budynki biurowo-usługowe


budynki mieszkalne


wieża widokowa


zielone pasaże


multimedialna hala konferencyjno-targowo-wystawowa


wypożyczalnia rowerów miejskich


wypożyczalnia rowerów elektrycznych


stacje ładowania samochodów


miejsca postojowe dla rowerów


historyczne trasy tematyczne


pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami


zielone place zabaw


zieleńce wodne, ogrody wertykalne

Tezy miejskie postawione w Gorzowie Wielkopolskim 19 września 2015 r. i rozwijane przez Kongres Ruchów Miejskich, pod którymi podpisujemy się i którymi kierujemy się w naszych działaniach to m.in.:

 • prawo do korzystania z zasobów miasta i prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach miasta oraz mieszkanek i mieszkańców,
 • ciągła partycypacja mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o mieście, oparta na edukacji obywatelskiej,
 • zrównoważony rozwój wymagający ochronę środowiska, zwłaszcza środowiska przyrodniczego,
 • ład przestrzenny warunkujący sprawne funkcjonowanie miasta,
 • rewitalizacja zdegradowanych i historycznych obszarów miejskich,
 • uczynienie wartości kultury dostępnymi dla ogółu mieszkanek i mieszkańców.
Oś czasu

Fabryka Pełna Życia

Zapoznaj się z historią Fabryki Pełnej Życia, od roku 2015 do chwili obecnej wydarzyło się wiele ważnych rzecz o których chcemy, abyś się dowiedział, a co za tym idzie poznał jeszcze bardziej niesamowitą historię projektu, który wciąż tworzy się na naszych oczach.